Kulturell

Kultur betyder olika saker för olika människor. För vårt syfte kan kultur definieras som en uppsättning lärda värden, antaganden och normer som delas i varierande grad av medlemmar i en grupp, och som påverkar hur medlemmar i gruppen uppfattar, tänker och agerar.

Kulturen kan ses som ett isberg

  • På ytan (synliga) kan vi (med ansträngning och med varierande grad av objektivitet) identifiera språket, kroppsspråket, ritualerna och symbolerna som markerar kulturella grupper.
  • Något mindre synligt, men ändå tillgängligt genom ifrågasättande och tolkning, är beteendeinriktningar associerade med kulturer – till exempel hur människor tenderar att kommunicera och lyssna.
  • I djupet finns mer subjektiva fenomen. Dessa värden, normer och grundläggande sanningar kräver ifrågasättande och tolkning, och tar upp frågan om ”varför” kulturer lär människor att handla på ett sätt men inte på ett annat sätt.

Multikulturell

Begreppet mångkulturell innebär ett tillstånd, en situation, ett samhälle som befolkas av individer som representerar skilda kulturer, etniciteter eller nationaliteter. En mångkulturell plats kan även innebära att de olika kulturer finns i varandras fysiska närhet och det behöver inte innebära att de olika kulturerna möts eller integreras. 

Interkulturellt

Här står således inter i interkulturell för en interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation sker mellan personer från olika kulturella bakgrunder, olika levnadssätt, beteende samt värderingar. Inter brukar även ange förekomsten av minst två aktörer och huvudordet kultur antyder att relationen finns mellan kulturer.